HOME

Welkom op de website van Tennisclub Lottum!


De jaarvergadering staat gepland op 11 december om 20.00 uur, onderstaand de agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de vergadering van 12 december 2016. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag kascommissie. De kascommissie bestaat uit : 
Rob Hoeijmakers , Truus Cuijpers en Riecky Surminski. Aftredend is Rob Hoeijmakers.
5. Jaarverslag penningmeester.
Het financieel verslag ligt voor de vergadering ter inzage.
6. Vaststelling contributie en begroting 2018.
7. Huldiging kampioenen najaarscompetitie.
8. Huldiging Jubilarissen. 
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Jacqueline Kraus en Bart van Lipzig.
Beiden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Het bestuur is momenteel met 6 leden en er kan zich nog een nieuw bestuurslid aanmelden.
10. Verslag commissies:
a. Jeugdcommissie
b. Recreatiecommissie
c. Wedstrijdcommissie
d. Commissie ledenwerving en ledenbehoud
e. Uitreiken prijzen poule-competitie. 
11. Kantineplan
12. Probleem Jeugd / samenwerking met andere tennisclubs binnen de Gemeente.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

 

Wij zijn een actieve en gezellige tennisvereniging, waarin de onderlinge samenhang groot is. Wij organiseren diverse activiteiten voor de jeugd en senioren op elk niveau op recreatief en competitief gebied, we bieden tennistrainingen aan, nemen deel aan de K.N.L.T.B. tenniscompetitie en bieden de leden de mogelijkheid aan om intern met elkaar de tennisstrijd aan te binden.

In de winter nemen we deel aan een tenniscompetitie tussen verschillende dorpen rondom Horst aan de Maas en last but not least organiseren wij jaarlijks een eigen, door de K.N.L.T.B. goedgekeurd toernooi, het Rozentoernooi.

Kortom, voor elk wat wils!

Adresgegevens:
Tennis Club Lottum
Broekhuizerweg 47a
Lottum
Telefoon Kantine: 077-4632385
Email: bestuur@tclottum.nl

Ons tennispark beschikt over 2 smashcourtbanen (het gehele jaar bespeelbaar) en 2 gravelbanen.

Op vrijdagavond is er tennisles van 19 tot 20 uur op de volgende data: 10, 17, 24 november. 1,8,15,22 december, 12 en 19 januari